De overeenkomst

1) Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst(en) tussen de tandarts, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen: de overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden. Tevens in te zien op www.tandartsoranjebuurtassen.nl

Derden

2) De tandarts is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De tandarts is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

Kosten

3) De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger(s).

4) De kosten van de behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst. Techniekkosten worden apart in rekening gebracht.

5) Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk twee werkdagen voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak behoudt de tandarts zich het recht voor de patiënt uit het praktijkbestand te verwijderen en/of de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Behandeling, informatie en begroting

6) Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd over de begrote kosten (inclusief de door te berekenen techniekkosten), mits deze worden begroot op € 250,- of meer.

De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de tandarts naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de tandarts ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

Reclames en klachten

7) Klachten omtrent declaraties dienen binnen acht dagen na declaratiedatum bij de tandarts schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Klachten hebben geen opschortende werking ter zake de betalingstermijn en – verplichting. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

Betalingen en declaraties

8) In beginsel worden alle declaraties, voortvloeiend uit de behandelingen, uitgevoerd door de behandelaars van Tandartsenpraktijk Oranjebuurt, aangeboden aan Infomedics factoringmaatschappij. Zij zullen in opdracht van Tandartsenpraktijk Oranjebuurt de declaraties indienen bij de zorgverzekeraars. Na vergoeding vanuit de zorgverzekeraar zal er een eventuele restnota ontstaan welke aan de patiënt in rekening wordt gebracht. Deze dient te worden voldaan aan Infomedics. De betalingsvoorwaarden van Infomedics dienen te worden gevolgd.

9) De betalingsvoorwaarden van Infomedics zijn te vinden op website van Infomedics: https://www.infomedics.nl/

Aansprakelijkheid

10) De aansprakelijkheid van de tandarts is beperkt tot het bedrag waarop de door de tandarts afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de tandarts onder de verzekering.

Afspraak herinneringsmail en/of sms

11) Als service naar de patiënt toe zal Tandartsenpraktijk Oranjebuurt de patiënt voorafgaand aan zijn/haar afspraak een e-mail sturen ter herinnering aan de afspraak. Aan de service kunnen geen rechten worden ontleend. In beginsel is de patiënt nog steeds zelf verantwoordelijk voor het verschijnen op een afspraak.

Scroll naar boven